Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Wiosna 2023
Bluzy premium
Ekologiczne opakowanie
Ekologiczne
opakowanie
Dbamy o środo­wisko. Twoją prze­syłkę zapa­ku­jemy w karto­nowe pudełko, mini­ma­li­zując ilość plastiku.
Oryginalne wzory
Oryginalne
wzory
Malu­jemy dla Ciebie. Jak dawni botanicy, akwa­re­lami skru­pu­latnie odda­jemy piękno i różno­rod­ność roślin.
Wysoka jakość
Wysoka
jakość
Setki zado­wo­lo­nych klientów to najlepszy dowód naszej dbałości o jakość produktów i obsługi. Przekonaj się.
Idealny prezent
Idealny
prezent
Obdaruj bliską osobę bukietem, który nigdy nie zwiędnie.
Zakupy bez ryzyka
Zakupy
bez ryzyka
Kupując w botaniki, możesz zwrócić lub wymienić towar do 14 dni.
Kup teraz, zapłać później
Kup teraz,
zapłać później
Skorzy­staj z PayPo i zapłać za zakupy do 30 dni później.

Wyraź siebie!

Zachwycamy się roślinami i z tego zachwytu i z potrzeby dzielenia się pięknem powstała marka Botaniki. Tworzymy artystyczne portrety: Ręcznie malowane lub rysowane rośliny.

Przeczytaj o nas Background

Aktualności

Napisali o nas: Zielony Ogródek

Portal Zielony Ogródek opublikował artykuł promujący botaniki wraz z sympatycznym podziałem asortymentu sklepu na cztery pory roku oraz kodem rabatowym dla czytelników magazynu.

Czytaj więcej

Blog

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną

Geofity, czyli rośliny, któ­rych cały cykl życiowy przy­pada na wcze­sną wio­snę, a sub­stan­cje odżyw­cze gro­ma­dzone są w orga­nach pod­ziem­nych, takich jak cebulki, bulwy. Te cie­kawe orga­ni­zmy są w sta­nie zająć nisze eko­lo­giczne powstałe po kata­stro­fach, takich jak pożary. Arty­kuł zawiera wska­zówki, jak upra­wiać te rośliny i gdzie je sadzić.

Czytaj więcej
Bukiet polnych kwiatów, czyli żółte rośliny lecznicze

Nieg­dyś przy domach sadzono naj­róż­niej­sze rośliny uży­wane nie tylko jako ozdobne, ale też do celów lecz­ni­czo-kosme­tycz­nych. Cho­ciaż na pierw­szy rzut oka wydają się nie­po­zorne, są nie­zwy­kle ważne dla ludzi i przy­rody. O jakich rośli­nach mowa? Odpo­wiedź znaj­dziesz w naszym arty­kule.

Czytaj więcej
Kwiaty na Walentynki: Czerwone róże

Walen­tynki to wyjąt­kowy dzień, w któ­rym wyra­żamy swoje uczu­cia do bli­skiej nam osoby. Co roku zasta­na­wiamy się, jaki pre­zent wybrać, by wyra­zić nasze uczu­cia w spo­sób nie­za­po­mniany. Dla­czego róże są naj­lep­szym wybo­rem na walen­tyn­kowy pre­zent? Te wyjąt­kowe kwiaty są sym­bo­lem miło­ści, uczuć i roman­ty­zmu, dla­tego też są ide­al­nym wybo­rem dla naszych uko­cha­nych.

Czytaj więcej

botaniki moda i akcesoria dla miłośników roślin

Bota­niki to marka, która zro­dziła się z miło­ści do przy­rody i sztuki. W naszym skle­pie znaj­dziesz sze­roki wybór tek­sty­liów i akce­so­riów z nadru­ko­wa­nymi ory­gi­nal­nymi moty­wami roślin­nymi. Motywy te zostały wyko­nane przez pol­skie artystki i arty­stów przy uży­ciu tech­niki akwa­reli, co nadaje naszym pro­duk­tom nie­po­wta­rzalny cha­rak­ter, nawią­zu­jący do este­tyki zna­nej z ziel­ni­ków z cza­sów przed wyna­le­zie­niem foto­gra­fii.

Nasze koszulki, bluzy, torby baweł­niane, pla­katy, kubki czy etui na tele­fon, cie­szą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród bota­ni­ków, ogrod­ni­ków oraz miło­śni­ków natury i roślin. To wyśmie­nity pomysł na pre­zent dla każ­dej osoby pała­ją­cej miło­ścią do natury.

Jeste­śmy firmą z pol­skim kapi­ta­łem. Reali­za­cją zamó­wień i pro­duk­cją zaj­mu­jemy się oso­bi­ście, we Wro­cła­wiu, a nadruki wyko­ny­wane są dopiero po zło­że­niu zamó­wie­nia, co pozwala nam mini­ma­li­zo­wać nad­pro­duk­cję i pro­wa­dzić odpo­wie­dzialny model sprze­daży.

Wszyst­kie pro­dukty cha­rak­te­ry­zują się wysoką jako­ścią wyko­na­nia oraz trwa­ło­ścią, co gwa­ran­tuje dłu­go­let­nie zado­wo­le­nie z użyt­ko­wa­nia. Zapra­szamy do zaku­pów w bota­niki i odkry­cia piękna natury w sztuce.

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 1253 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-17
sprawnie i szybko
2023-03-16
Etui na telefon w realu wygląda co najmniej tak samo ładnie, jak na zdjęciu. Przyszło znacznie szybciej niż było zapowiedziane. Jestem zadowolona
pixelpixelpixelpixelpixelpixel