Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Tworzymy świadomie

botaniki

Tworzymy świadomie

Dla Ciebie i dla nas wszystkich

Jeste­śmy marką stwo­rzoną z miło­ści do przy­rody, roślin i sztuki, a naszym celem jest, aby każdy pro­dukt był wyjąt­kowy i spe­cjal­nie przy­go­to­wany dla Cie­bie.

Chcie­li­by­śmy zachę­cić Cię do świa­do­mych i prze­my­śla­nych zaku­pów, by razem z nami pie­lę­gno­wać pasję do roślin i dbać o naszą pla­netę.

Zanim zde­cy­du­jesz się na zakup kilku pro­duk­tów z myślą o ich przy­mie­rze­niu i zwro­cie, pro­simy o roz­wa­że­nie kilku argu­men­tów:

Personalizacja:

Każdy nasz pro­dukt to uni­ka­towe dzieło sztuki stwo­rzone przez pol­skie artystki i arty­stów, wypro­du­ko­wane spe­cjal­nie dla Cie­bie dopiero po zło­że­niu zamó­wie­nia.

Dla­tego zachę­camy do dokład­nego zapo­zna­nia się z tabelą roz­mia­rów, opi­sami i zdję­ciami przed doko­na­niem zakupu, aby móc cie­szyć się ide­al­nie dobra­nym pro­duk­tem.

Tabelę znaj­dziesz na stro­nie każ­dego pro­duktu posia­da­ją­cego roz­miary, bez­po­śred­nio pod polem pozwa­la­ją­cym na wybór roz­miaru.

Miłość do przyrody:

Dzięki pro­duk­cji na zamó­wie­nie ogra­ni­czamy wpływ na śro­do­wi­sko i wspól­nie dbamy o naszą pla­netę. Pro­duk­cja na zamó­wie­nie pozwala nam na ogra­ni­cze­nie mar­no­wa­nia surow­ców i ener­gii.

Zwra­ca­nie więk­szo­ści zamó­wio­nych pro­duk­tów gene­ruje dodat­kowe emi­sje CO2 zwią­zane z trans­por­tem i pracą maszyn dru­kar­skich.

Wsparcie:

Jeste­śmy pasjo­na­tami i dzia­łamy lokal­nie. Nasze pro­dukty są two­rzone przez pol­skich arty­stów, a pro­duk­cja reali­zo­wana jest w Pol­sce.

Wspie­ra­jąc naszą markę, wspie­rasz lokalne talenty i pol­ską gospo­darkę. Dzięki prze­my­śla­nym zaku­pom i ogra­ni­cze­niu zwro­tów posia­damy wię­cej zaso­bów na roz­wój oferty i współ­pracę z pol­skimi pro­du­cen­tami dzia­nin.

Szybka dostawa:

Kupu­jąc w bota­niki, nie musisz cze­kać tygo­dniami na wysyłkę.

Jeżeli z jakie­goś powodu pro­dukt nie spełni Two­ich ocze­ki­wań — możesz go zwró­cić i nie­zwłocz­nie zamó­wić inny.

Złożony proces:

Jeste­śmy nie­wielką firmą, która nie dys­po­nuje zaso­bami porów­ny­wal­nymi do mię­dzy­na­ro­do­wych marek.

Obsługa zwro­tów jest cza­so­ch­łonna i kosz­towna, a poza tym…

Wole­li­by­śmy sku­pić się na two­rze­niu nowych wzo­rów dla naszych Klien­tek i Klien­tów ;-)

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2425 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Świetna i bardzo pomocna obsługa!
2024-06-20
Szybka realizacja, koszulka bardzo ładna i jakościowa :)
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel