Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

O nas

Sketch

o nas

Botaniki

To pro­jekt, dzięki któ­remu – jako miło­śniczka lub miło­śnik roślin – możesz zde­fi­nio­wać swoją toż­sa­mość i zama­ni­fe­sto­wać uczu­cia. Jesteś tu, czy­tasz, więc zakła­damy, że jeste­śmy dokład­nie tacy sami jak Ty. Natura nie jest nam obo­jętna, a marka BOTANIKI pomaga ten fakt uze­wnętrz­nić za pomocą przedmio­tów codzien­nego użytku, takich jak koszulki, bluzy, torby, kubki, pla­katy czy dzie­cięce body. *

Image

Ogrodniku,
miłośniku roślin

Kochasz rośliny.

Dlaczego?

Bo są piękne i zasłu­gują na miłość. Bo dobrze się przy nich czu­jesz. Bo lubisz na nie patrzeć. Bo lubisz je wąchać. Uspo­ka­jają Cię. Odży­wiają. Dają tlen. Są zawsze przy Tobie. Są czę­ścią natury, tak jak Ty. Dla­tego o nie dbasz i nie wyobra­żasz sobie życia bez nich.

My mamy tak samo! Zach­wy­camy się rośli­nami i z tego zachwytu i z potrzeby dzie­le­nia się pięk­nem powstała marka BOTANIKI.

Rośliny na ubra­niach nie zastę­pują praw­dzi­wych. Nigdy jed­nak nie usy­chają ani nie mar­zną. Dzięki BOTANIKI masz ulu­bione gatunki zawsze przy sobie i jesz­cze lepiej wyra­żasz sie­bie

Image

W cza­sach, które pamię­tają już tylko sędziwe drzewa żył słynny przy­rod­nik i podróż­nik, Alek­san­der von Hum­boldt.

Mówi się, że był ostat­nim czło­wie­kiem, który ogar­niał umy­słem cały stan wie­dzy przy­rod­ni­czej. Mniej wię­cej 200 lat temu odbył długą podróż po Ame­ryce Łaciń­skiej. Pod­czas niej doku­men­to­wał napo­ty­kane gatunki roślin.

Opi­sy­wał je skru­pu­lat­nie i odwzo­ro­wy­wał akwa­re­lami. W tam­tych cza­sach były to jedyne metody zapisu infor­ma­cji.

Posta­no­wi­li­śmy do nich powró­cić.

Wyraź siebie
– sięgnij po prawdziwe botaniczne rzemiosło

Image
Image

Dbamy o szcze­góły tak samo jak dawni bota­nicy. Każdą roślinę malu­jemy lub rysu­jemy ręcz­nie. Przed­sta­wiamy je rze­tel­nie, z łaciń­skim opi­sem. W ten spo­sób nawią­zu­jemy do daw­nych ziel­ni­ków z cza­sów przed wyna­le­zie­niem foto­gra­fii. Następ­nie repro­du­ku­jemy obraz nowo­cze­snymi tech­ni­kami dru­kar­skimi.

Twoja roślina Cię podzi­wia. Poma­gasz jej się roz­wi­jać i to jest super. Mówisz do niej? O, tak! Ona za tym prze­pada. Być może nawet nie wiesz, jak wiele Was ze sobą łączy. W końcu rośliny poja­wiły się na świe­cie pierw­sze i w Twoim DNA są geny, które pocho­dzą wła­śnie od nich.

Bab­ciu Orchi­deo, pora na kąpiel i odżywkę!

Image

Sztuka portretowania natury

Rośliny mają swoje cha­rak­tery. Żeby traf­nie je uchwy­cić, two­rzymy arty­styczne por­trety. Tra­dy­cyjna tech­nika wyko­na­nia wymaga cier­pli­wo­ści, umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i wni­kli­wej wie­dzy o gatun­kach. Wzór, który powstaje, jest wyni­kiem prze­fil­tro­wa­nia piękna natury przez doświad­cze­nie, wraż­li­wość i emo­cje twórcy.

Image
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-09
Bardzo szybko zrealizowane zamówienie. Nadruk na bluzkach wysokiej jakości. Jestem bardzo zadowolona z zakupu
2024-07-04
Jak powiedział syn " to będzie jego ulubiona koszulka na grzyby" :) dziękuje
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel