Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Tulipany: Kwiaty wiosny

2022-05-01
Tulipany: Kwiaty wiosny

Tuli­pany to jedne z naj­pięk­niej­szych wio­sen­nych kwia­tów. Budzą podziw róż­no­rod­no­ścią kolo­rów i kształ­tów.

Tuli­pany można podzie­lić na około 150 róż­nych gatun­ków ale na całym świe­cie ist­nieje ponad 3000 natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych i upra­wianych odmian tego kwiatu. Regu­lar­nie two­rzone są nowe odmiany tuli­pa­nów, ale przej­ście od począt­ko­wych eta­pów uprawy do lokal­nej kwia­ciarni zaj­muje każ­demu z nich co naj­mniej 20 lat.

Co sym­bo­li­zuje tuli­pan?

Znaczenie i symbolika tulipanów

Tuli­pany mają wiele róż­nych zna­czeń, a każdy kolor sym­bo­li­zuje coś innego.

Uważa się, że tuli­pany sym­bo­li­zują miłość i sygna­li­zują nadej­ście wio­sny.

Czer­wone tuli­pany repre­zen­tują praw­dziwą miłość, białe tuli­pany mówią „prze­pra­szam”, a fio­letowe tuli­pany sym­bo­li­zują kró­lew­ską chwałę.

Nie­zwy­kłe kształty i kolory tuli­pa­nów

Tuli­pany znane są ze swo­ich nie­zwy­kłych kolo­rów i pięk­nego kształtu, a więk­szość odmian jest rze­czy­wi­ście nie­mal ide­al­nie syme­tryczna. Kwiaty mają trzy płatki i trzy działki, ale ponie­waż działki są pra­wie tej samej wiel­ko­ści i kształtu co płatki, tuli­pany wydają się mieć sześć płat­ków.

Niezwykłe kolory tulipanów

Tuli­pany są znane ze swo­ich jasnych i sło­necz­nych kolo­rów i fak­tycz­nie były upra­wiane w każ­dym kolo­rze z wyjąt­kiem kla­sycz­nego nie­bie­skiego (ist­nieją nie­bie­skie tuli­pany, ale mają pur­pu­rowy odcień). Jed­nym z naj­cie­kaw­szych kolo­rów odmiany tuli­pa­nów jest głę­boki fio­let tuli­pana ‚Qu­een of the night’. Kwiat jest tak ciemny, że w niektó­rych świa­tłach wydaje się czarny i szybko zyskuje popu­lar­ność ze względu na swój wyjąt­kowy odcień.

Tuli­pany w kuchni

Podob­nie jak wiele innych kwia­tów, tuli­pany są jadalne! W rze­czy­wi­sto­ści pod­czas II wojny świa­to­wej tuli­pany i chleb tuli­pa­nowy były czę­sto spo­ży­wane przez tych, któ­rych nie było stać na inne pro­dukty spo­żyw­cze. Kwiaty mogą być uży­wane do zastą­pie­nia cebuli w wielu prze­pi­sach, a nawet do pro­duk­cji wina.

Holan­dia: Kraj tuli­pa­nów

Holandia - kraj tulipanów

Nider­landy są naj­więk­szym pro­du­cen­tem i eks­por­te­rem tuli­pa­nów na świe­cie – w kraju upra­wia się i eks­por­tuje pra­wie trzy miliardy cebu­lek rocz­nie. W pew­nym momen­cie w histo­rii Nider­lan­dów tuli­pany były czwar­tym co do wiel­ko­ści pro­duk­tem eks­por­to­wym, zaraz za serem, ginem i śle­dziem. W XVII wieku, kiedy tuli­pany były nie­zwy­kle cenne, spo­wo­do­wały coś, co jest obec­nie znane jako „Tulip­ma­nia”. Miesz­kańcy Holan­dii han­dlo­wali tuli­pa­nami ze względu na ich war­tość, a kwiaty fak­tycz­nie spo­wo­do­wały, jak twier­dzą nie­któ­rzy, pierw­szy krach gospo­dar­czy.

W XVII-wiecz­nej Holan­dii cena kwia­tów była porów­ny­walna z ceną nie­ru­cho­mo­ści.

W Holan­dii znaj­duje się rów­nież naj­więk­szy ogród tuli­pa­nowy Keu­ken­hof. Jest otwarty zale­d­wie 8 tygo­dni w roku. 1 kwiet­nia został udo­stęp­niony zwie­dza­ją­cym po dwu­let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią COVID-19.

Cebula, czo­snek i szpa­ragi – kuzy­no­wie tuli­pa­nów

Te piękne kwiaty są w rze­czy­wi­sto­ści spo­krew­nione z innym popu­lar­nym wio­sen­nym kwia­tem: lilią. Tuli­pany należą do rodziny Lilia­ceae, która obej­muje rów­nież lilie, cebulę, czo­snek i szpa­ragi.

Pokaż więcej wpisów z Maj 2022

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Koszulka i kubek bardzo dobrej jakości. Dostarczony w szybkim tempie Jestem zadowolona i polecam
2024-07-09
Bardzo szybko zrealizowane zamówienie. Nadruk na bluzkach wysokiej jakości. Jestem bardzo zadowolona z zakupu
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel