Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Tulipanowe eldorado: Odkrywając barwne i nieodkryte pola tulipanów w Holandii, poza Keukenhof

2023-04-27
Tulipanowe eldorado: Odkrywając barwne i nieodkryte pola tulipanów w Holandii, poza Keukenhof

Nider­landy, przy­cią­ga­jące tury­stów nie­za­leż­nie od pory roku, są celem maso­wych podróży tury­stycz­nych z całego świata szcze­gól­nie w okre­sie wio­sen­nym.

Kraj ten, poza tym że koja­rzony jest z idyl­licz­nymi pej­za­żami peł­nymi wia­tra­ków i mlecz­nych krów, jest rów­nież toż­samy z kul­tem uprawy tuli­pa­nów. Choć tak zwana „tuli­pa­nowa gorączka” pozo­staje feno­me­nem nale­żą­cym do XVII wieku, do dziś można dostrzec że Holen­drzy wciąż oddają się tej zako­rze­nio­nej w tra­dy­cji pasji.

Tulipany | Botaniki Tulipany | Botaniki

Gorączka tuli­pa­nowa, w nieco mniej eks­tre­mal­nej for­mie, obja­wia się zarówno wśród tury­stów chcą­cych doświad­czyć trwa­ją­cego od połowy marca do połowy maja sezonu tuli­pa­nowego.

Miło­śnicy tych kwia­tów odwie­dzają zazwy­czaj słynne ogrody Keu­ken­hof, poło­żone w pro­win­cji Połu­dnio­wej Holan­dii, nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Lisse. Keu­ken­hof mie­ści 15 km ście­żek spa­ce­ro­wych wio­dą­cych wśród pól i pole­tek, na któ­rych zakwita bli­sko 7 milio­nów cebu­lek.

Tulipany | Botaniki Tulipany | Botaniki Tulipany | Botaniki

Pomimo naj­więk­szej sławy wśród wio­sen­nych ogro­dów bota­nicz­nych hodu­ją­cych ten rodzaj kwia­tów, Keu­ken­hof nie jest jedy­nym miej­scem gdzie można podzi­wiać roz­le­głe tuli­pa­nowe pola.

W isto­cie, cały region pomię­dzy Amster­da­mem a Hagą, noszący nazwę Bol­len­streek, pokrywa się na wio­snę roz­wi­ja­ją­cym się po hory­zont tuli­pa­no­wym dywa­nem. Jedną z miej­sco­wo­ści w któ­rej można doświad­czyć podob­nego widoku jest Hil­le­gom.

Tulipany | Botaniki

W tej sąsied­niej dla Lisse miej­sco­wo­ści znaj­duje się mniej­sza (w porów­na­niu do Keu­ken­hof) hodowla tuli­pa­nów, która zaj­muje się głów­nie ich eks­por­tem. Na szczę­ście nie wszyst­kie cebulki są wywo­żone ze swo­ich rodzin­nych pól – dużą część uprawy sta­no­wią pola dostępne dla zwie­dza­ją­cych.

Pola tuli­pa­nów w Hil­le­gom, choć nie tak fine­zyjne jak te w ogro­dach Keu­ken­hof, są dosko­na­łym alter­na­tyw­nym celem dla tury­stów pra­gną­cych zoba­czyć Holen­der­skie kwie­ci­ste pej­zaże w swoim natu­ral­nym oto­cze­niu.

Jakby w kontrze dla typowo nider­landz­kiej desz­czo­wej pogody, cią­gnące się pasy róż­no­ko­lo­ro­wych tuli­pa­nów i hia­cyn­tów roz­ja­śniają hory­zont swo­imi wyjąt­ko­wymi bar­wami.

Tulipany | Botaniki

Z daleka, kwiaty robią nie­sa­mo­wite wizu­alne wra­że­nie, przy­wo­dząc na myśl gęsty wie­lo­barwny dywan. Za to z bli­ska można zaob­ser­wo­wać róż­no­rod­ność form, odcieni i kształ­tów.

Karolina Grabowska
Karolina Grabowska − VU Amsterdam.
Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2434 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-23
Idealny, doskonały sprzedawca, polecam, dziękuję
2024-06-21
SUPER!
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel