Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną

2023-03-15
Rośliny cebulowe kwitnące wiosną

Geofity wio­senne

Geofity to forma życiowa roślin, któ­rych cały cykl życiowy zacho­dzi wcze­sną wio­sną. W orga­nach pod­ziem­nych – cebu­lach, kłą­czach i bul­wach – maga­zy­nują sub­stan­cje zapa­sowe umoż­li­wia­jące wcze­sny roz­wój.

Co cie­kawe, geo­fity dzięki swo­jej budo­wie, czę­ściej niż rośliny o innych for­mach życio­wych, zaj­mują nisze eko­lo­giczne powstałe po kata­stro­fach eko­lo­gicz­nych, np. po poża­rach. Geofi­tami wystę­pu­ją­cymi w lasach są na przy­kład ziar­no­płony wio­senne i ran­niki, z kolei w ogród­kach przy­do­mo­wych kró­lują nar­cyzy, kro­kusy, a także tuli­pany i sza­firki.

Nar­cyzy (Nar­cis­sus L.)

Rodzaj ten obej­muje ponad 70 gatun­ków, a ogrod­nicy i hodowcy stwo­rzyli ponad 10 tysięcy odmian. Zasięg wystę­po­wa­nia sięga od EuropyŚrod­ko­wej po Azję Zachod­nią.

Narcyzy | Botaniki

Począ­tek kwit­nie­nia nar­cy­zów (Nar­cis­sus L.) przy­pada na prze­łom marca i kwiet­nia i może trwać aż do maja. Krótko po prze­kwit­nię­ciu, pędy wege­ta­tywne zamie­rają. Warto je wtedy przy­ciąć i oczy­ścić.

Cho­ciaż nar­cyzy są jed­nymi z naj­mniej wyma­ga­ją­cych geo­fi­tów wio­sennych, a więk­szość odmian cha­rak­te­ry­zuje się wysoką mro­zo­od­por­no­ścią, warto wyko­pać je pod koniec lipca, a cebule zimo­wać w chłod­nym i suchym miej­scu. Należy pamię­tać, aby wybrać im sło­neczne sta­no­wi­sko, a także by prze­sa­dzić je co 3–4 lata. Zmiana sta­no­wi­ska i zimo­wa­nie poza glebą zapew­nia bar­dziej obfite kwit­nie­nie.

W ogro­dzie świet­nie spraw­dzą się jako rośliny posa­dzone wzdłuż ście­żek, a także przed żywo­pło­tami czy kępowo pod drze­wami liścia­stymi.

Sza­firki (Muscari Mill.)

Muscari to rodzaj obej­mu­jący ponad 50 gatun­ków, nale­żący do rodziny szpa­ra­go­wa­tych.

Szafirki | Botaniki

Cho­ciaż we flo­rze Pol­ski natu­ral­nie nie wystę­puje żaden z przed­sta­wi­cieli tego rodzaju, to w ogro­dach czę­sto sadzony jest sza­fi­rek armeń­ski (Muscari arme­nia­cum) oraz sza­fi­rek drob­no­kwia­towy (Muscari botry­oides).

W prze­ci­wień­stwie do nar­cy­zów, sza­firki (Muscari Mill.) sadzimy jesie­nią, a wyko­pu­jemy na prze­ło­mie czerwca i lipca. Sza­firki wytwa­rzają dużą ilość cebul przy­by­szo­wych, dzięki czemu szybko two­rzą roz­le­głe, gęste kępy. Warto o tym pamię­tać przed wsadze­niem sza­fir­ków do gleby i roz­luź­nić zwię­złe podłoże, a także zosta­wić kil­ka­na­ście cen­ty­me­trów odstępu od innych roślin.

Sza­firki pre­fe­rują bar­dziej wil­gotne sta­no­wi­ska, dla­tego świet­nie spraw­dzą się w oko­li­cach sta­wów czy oczek wod­nych.

Kro­kusy (Cro­cus L.)

Krokusy | Botaniki

Cro­cus L. to rodzaj obej­mu­jący ponad 200 gatun­ków. Ich zasięg wystę­po­wa­nia sięga od euro­pej­skich kra­jów basenu Morza Śró­dziem­nego, przez Europę Środ­kową i Wschod­nią, a koń­czy się w zachod­niej czę­ści Chin.

Naj­bar­dziej istot­nym gospo­dar­czo przed­sta­wi­cie­lem kro­kusów jest sza­fran, uży­wany jako przy­prawa i barw­nik.

Krokusy | Botaniki

Gatun­kiem rodzi­mym dla flory Pol­ski jest kro­kus spi­ski, ale w ogro­dach chęt­nie sadzone są też inne gatunki takie jak kro­kus zło­ci­sty (Cro­cus chry­san­thus), kro­kus wio­senny (Cro­cus ver­nus), a także kro­kus Tom­ma­si­niego (Cro­cus tom­ma­si­nia­nus).

Poza kla­sycz­nymi nasa­dze­niami w raba­tach czy ogro­dach skal­nych kro­kusy świet­nie spraw­dzą się jako kolo­ry­styczny akcent traw­ni­ków.

Naj­lep­szym cza­sem na sadze­nie cebul jest wrze­sień i paździer­nik. Ogromną zaletą jest brak koniecz­no­ści zabez­pie­cza­nia cebul co sezon wege­ta­cyjny. Kro­kusy posa­dzone na jed­nym sta­no­wi­sku utrzy­mają się na nim przez kil­ka­na­ście lat.

Tuli­pany (Tulipa L.)

Pier­wot­nie tuli­pany wystę­po­wały w połu­dnio­wej czę­ści Hisz­pani, na pół­noc­nym wybrzeży Afryki, a także w Środ­ko­wej Azji.

Dziś tuli­pany (Tulipa L.) to zde­cy­do­wa­nie ulu­bione rośliny ogrod­ni­ków i hodow­ców, a wszystko zaczęło się od tuli­po­ma­nii, zaist­nia­łej w XVI w. w Holan­dii, kiedy to popyt i ceny cebu­lek tuli­pa­nów poszy­bo­wały wzwyż na holen­der­skim rynku.

Tulipany | Botaniki Tulipany | Botaniki

Uwiel­bie­nie tuli­pa­nów zostało do dziś. Ze 120 gatun­ków wystę­pu­ją­cych w natu­rze uzy­skano ponad 15 tysięcy odmian upraw­nych i nic nie wska­zuje na to, żeby hodowcy mieli na tym poprze­stać.

Tuli­pany warto posa­dzić w repre­zen­ta­cyj­nych czę­ściach ogrodu, we fron­to­wych czę­ściach rabat. Świet­nie spraw­dzą się posa­dzone jako poje­dyn­cze rośliny, szcze­gól­nie odmiany cha­rak­te­ry­zu­jące się dużymi kwia­tami (np. odmiany Dar­wina takie jak ’Ame­ri­can Dre­am’, ’Ollio­ules’ czy ’Gol­den Apel­do­orn’).

źródła

  • Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142. ISBN 83-01-14222-7.
  • Mabberley D. J. 2017. Mabberley’s Plant-Book. Cambridge University Press, s. 615. ISBN 978-1-107-11502-6.
  • Shiller R. 2005. Irrational exuberance, wyd. 2nd ed, Princeton, N.J.: Princeton University Press, s. 85, ISBN 0-691-12335-7.
  • Stevens P. 2001. Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden.
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Marzec 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-10
Ekspresowa wysyłka, bardzo miły kontakt. Kubeczki piękne, świetnie zabezpieczone do transportu.
2024-07-04
Jak powiedział syn " to będzie jego ulubiona koszulka na grzyby" :) dziękuje
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel