Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Ozdobne krzewy i drzewa liściaste - które najszybciej ozdobią ogród wiosną?

2023-03-31
Ozdobne krzewy i drzewa liściaste - które najszybciej ozdobią ogród wiosną?

Wio­sna to czas, kiedy z utę­sk­nie­niem cze­kamy na pierw­sze kwiaty i liście. Z arty­kułu dowiesz się, jakie drzewa i krzewy ozdobne najczę­ściej sadzimy w swo­ich ogro­dach, a także które z nich roz­winą liście i kwiaty naj­szyb­ciej.

Krzewy liścia­ste w ogro­dzie — czy tylko na żywo­płot?

Coraz czę­ściej odcho­dzimy od wyko­rzy­sty­wa­nia krze­wów w ogro­dzie tylko jako szpa­leru zimozie­lonych igla­ków oddzie­la­ją­cych nas od wścib­skiego oka sąsiada czy ruchli­wej ulicy i sta­wiamy na gatunki, które cechują się więk­szą deko­ra­cyj­no­ścią. Do naj­po­pu­lar­niej­szych odmian i gatun­ków krze­wów liścia­stych, które najczę­ściej sadzimy w ogro­dach, należą:

 • magno­lie,
 • waw­rzy­nek wil­cze­łyko,
 • lesz­czyna pospo­lita i turecka,
 • ber­be­rys Thun­berga,
 • for­sy­cja pośred­nia,
 • ligustr pospo­lity,
 • grab pospo­lity,
 • ognik szkar­łatny,
 • krze­wuszka cudowna,
 • buksz­pan wiecz­nie zie­lony,
 • lilak.

Magno­lia — efek­towna roślina o ozdob­nych kwia­tach

Magno­lia (Magno­lia L.) to rodzaj krze­wów, rza­dziej też nie­wiel­kich drzew, z rodziny magno­lio­wa­tych (Magno­liaceae). Natu­ral­nie wystę­puje w Ame­ryce Pół­noc­nej i Azji Wschod­niej. Niek­tóre gatunki z rodzaju Magno­lia są z powo­dze­niem upra­wiane w Pol­sce jako rośliny ozdobne. Najczę­ściej sadzone są odmiany magno­lii pośred­niej i magno­lii gwia­ździ­stej, upra­wia­nej w Pol­sce już od XVII w.

Magnolia | Botaniki

Piękno magno­lii zachwyca co roku, jed­nak trwa krótko. Jeśli chcesz cie­szyć się magno­lio­wym wdzię­kiem przez cały rok, wybierz sty­lową torbę, kubek lub koszulkę z naszej kolek­cji z moty­wem magno­lii pośred­niej.

Magno­lia — kwit­nący sym­bol Wro­cła­wia

Magno­lia świet­nie znosi trudne warunki miej­skie. Dla miesz­kań­ców Wro­cła­wia magno­lia w ogro­dzie to nie­mal koniecz­ność. Jest czę­sto sadzona przy wej­ściach jako repre­zen­ta­cyjny akcent i główna ozdoba budynku. Jej efek­towny pokrój i deko­ra­cyjne kwiaty świet­nie kom­po­nują się z sece­syj­nymi fasa­dami wro­cław­skich kamie­nic, ale coraz czę­ściej poja­wia się też w oto­cze­niu nowo­cze­snych budyn­ków.

Dzieje się to nie bez powodu — magno­lia pośred­nia co roku zachwyca obfi­tymi, różo­wymi i bia­łymi kwia­tami już od początku kwiet­nia. Koniec kwit­nie­nia przy­pada zwy­kle na drugą połowę maja. Są jed­nak odmiany i gatunki takie jak magno­lia gwia­ździ­sta (Magno­lia stel­lata), która zakwita na prze­ło­mie marca i kwiet­nia.

Magnolia | Botaniki

Jakie są wyma­ga­nia magno­lii?

Aby magno­lia mogła obfi­cie kwit­nąć, potrze­buje gleby żyznej i prze­pusz­czal­nej.

Nie tole­ruje gleb piasz­czy­stych i ubo­gich. Warto o tym pomy­śleć przed posa­dze­niem i w doce­lo­wym miej­scu wyko­pać duży dół, w któ­rym zosta­nie umiesz­czona war­stwa zasob­nej gleby.

Magno­lie naj­le­piej rosną w lekko kwa­śnym podłożu. Po posa­dze­niu dobrze jest wyściół­ko­wać glebę korą. Dzięki temu unik­niemy prze­ra­sta­nia chwa­stów i zatrzy­mamy wię­cej wody w podłożu.

Jak wybrać sta­nowisko dla magno­lii?

Ten krzew rośnie wolno i naj­le­piej czuje się na sta­nowiskach sło­necz­nych, ale tole­ruje też pół­cień. Cho­ciaż mamy odmiany mro­zo­od­porne, sadzonki magno­lii warto posa­dzić w miej­scu osło­nię­tym od wia­tru. Zapo­bie­gnie to ewen­tu­al­nemu wyma­rza­niu rośliny. Młode osob­niki należy dodat­kowo chro­nić jesie­nią i zimą, a także dbać o regu­larne pod­le­wa­nie latem, ponie­waż są one wraż­liwe na susze i mrozy. W tym celu można wyko­rzy­stać sło­miane maty lub agrow­łók­ninę oraz zamon­to­wać sys­tem nawad­nia­jący. Doro­słe osob­niki są odporne na wyma­rza­nie, jed­nak nie powinno się ich sadzić w chłod­niej­szych rejo­nach Pol­ski.

Waw­rzy­nek wil­cze­łyko — pospo­lity i szybko rosnący krzew mio­do­dajny

Waw­rzy­nek wil­cze­łyko (Daphne meze­reum L.) to krzew nale­żący do rodziny waw­rzyn­ko­wa­tych. Jest gatun­kiem rodzi­mym dla Europy i Azji Mniej­szej. Ten krzew ozdobny w śro­do­wi­sku natu­ral­nym wystę­puje sto­sun­kowo rzadko w wil­got­nych lasach liścia­stych. Jest jed­nak popu­larną i cenioną rośliną ozdobną. Cho­ciaż jego kwiaty są nie­wiel­kie, to zachwy­cają inten­syw­nym zapa­chem.

Wytwa­rza drobne, pur­pu­rowe kwiaty. Zazwy­czaj kwit­nie­nie waw­rzynka przy­pada na marzec i kwie­cień, jed­nak w cie­plej­szych rejo­nach Pol­ski może zakwit­nąć już pod koniec lutego. Po kwit­nie­niu wypusz­cza cało­brze­gie, jajo­wate, ciem­no­zie­lone liście, które jesie­nią prze­bar­wiają się na zło­to­—po­ma­rań­czowo. Waw­rzy­nek wil­cze­łyko jest rośliną mio­do­dajną, przy­czy­nia­jącą się do zacho­wa­nia bio­róż­no­rod­no­ści rodzi­mej fauny. W lipcu i w sierp­niu wytwa­rza ozdobne owoce o poły­sku­ją­cej skórce.

Wawrzynek | Botaniki Wawrzynek | Botaniki

Gdzie posa­dzić waw­rzynka?

Waw­rzy­nek naj­le­piej rośnie na sta­nowiskach cie­ni­stych i pół­cie­ni­stych. W prze­ci­wień­stwie do magno­lii pre­fe­ruje gleby wapienne o lekko zasa­do­wym odczy­nie. Nie tole­ruje suszy. Ważne jest, aby podłoże było bogate w próch­nicę i dobrze nawod­nione. W prze­ciw­nym razie waw­rzy­nek wil­cze­łyko będzie rósł słabo, a kwit­nie­nie nie będzie obfite. Oprócz tego jest to roślina o nie­wiel­kich wyma­ga­niach, jest odporny na mróz i wia­try.

Jak pie­lę­gno­wać waw­rzynka?

Waw­rzy­nek wil­cze­łyko to wolno rosnący krzew, który osiąga wyso­kość do ok. 1–1,2 m wyso­ko­ści. Przy­ci­na­nie należy ogra­ni­czyć, usu­wać tylko pędy wcho­dzące na ścieżki lub inne rośliny. Należy zadbać o dobre podłoże, bogate w związki wap­nia i wodę. Wio­sną dobrze jest zasi­lić glebę dawką kom­po­stu lub obor­nika.

Lesz­czyna — naj­wcze­śniej kwit­nący gatu­nek rodzimy

Cho­ciaż lesz­czyna czę­ściej koja­rzy się z orze­chami lasko­wymi, a nie buj­nymi kwia­tami, to jest to jeden z gatun­ków rodzi­mych dla flory Pol­ski, roz­wi­jający kwiaty wcze­sną wio­sną. Sta­nowi świetne tło dla roślin cebu­lo­wych wyra­sta­ją­cych wio­sną.

Leszczyna | Botaniki

Na ogół dora­sta do wyso­ko­ści ok. 3 m. Zazwy­czaj kwiaty męskie koloru zie­lo­nego i żół­tego, nazy­wane też kot­kami, roz­wi­jają się mię­dzy lutym a mar­cem, to w tym roku miało to miej­sce już w poło­wie stycz­nia. Obser­wu­jąc zmiany kli­ma­tyczne i pogo­dowe, można zało­żyć, że takie ano­ma­lia będą mieć miej­sce i w kolej­nych latach. W zależ­no­ści od odmiany lesz­czyny roz­wi­jają liście dopiero po zakoń­cze­niu kwit­nie­nia, czyli na prze­ło­mie wio­sny i lata.

Jak wyglą­dają kwiaty lesz­czyny?

Mówiąc o lesz­czy­nie, warto zazna­czyć, że jest to roślina wytwa­rza­jąca dwa rodzaje kwia­tów — męskie i żeń­skie, które poja­wiają się w róż­nych okre­sach. Wystę­puje wtedy przed­prąt­ność, kiedy pierw­sze poja­wiają się kwiaty męskie, lub przed­słup­ność, kiedy pierw­sze poja­wiają się kwiaty żeń­skie.

Kwiaty męskie mają postać pylą­cych na żółto bazi, poja­wia­ją­cych się zazwy­czaj jesz­cze przed wytwo­rze­niem liści. Kwiaty żeń­skie są nie­po­zorne, wyglą­dają jak pąki liściowe zakoń­czone pęcz­kiem czer­wo­nych nite­czek.

źródła

 • Seneta, W. (1994). Drzewa i krzewy liściaste. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Bojarczuk, T., Bugała, W., & Chylarecki, H. (1980). Zrejonizowany dobór drzew i krzewów do uprawy w Polsce. Arboretum Kórnickie, 25, 329-375.
 • Jarosz, Z. (2007). Nawozimy drzewa i krzewy ozdobne. Działkowiec, (04), 26-27.
 • Chylarecki, H. (1974). Ocena odporności na mrozy wybranych drzew i krzewów w Polsce oraz selekcja matecznych egzemplarzy magnolii. Arbor. Kórnic kie, 19, 46-79.
 • Bojarczuk, T. (1993). Drzewa i krzewy ozdobne [dobory, sadzenie, pielegnacja]. Ten Świat, (1), 1-2.
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Marzec 2023

Polecane

Magnolia pośrednia — torba bawełniana

Magnolia pośrednia — torba bawełniana

60,72 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,00 zł/1szt.Cena regularna 69,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — bluza z kapturem

Magnolia pośrednia — bluza z kapturem

131,12 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,00 zł/1szt.Cena regularna 149,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — kubek latte

Magnolia pośrednia — kubek latte

34,32 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,00 zł/1szt.Cena regularna 39,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — koszulka premium

Magnolia pośrednia — koszulka premium

87,12 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,00 zł/1szt.Cena regularna 99,00 zł brutto/1szt.
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2312 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-21
Bardzo sprawna realizacja zamówienia. Bluza bardzo dobrej jakości, zgodna ze zdjęciem i opisem. Obsługa klienta bardzo pomocna i sympatyczna.
2024-05-14
bez zarzutu - polecam
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel