Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Niezapominajka — pielęgnacja i uprawa w ogrodzie i doniczce

2023-05-08
Niezapominajka — pielęgnacja i uprawa w ogrodzie i doniczce

Nie­za­po­mi­najka — pie­lę­gna­cja i uprawa w ogro­dzie i doniczce

Nie­za­po­mi­najki to są kwiatki z bajki… Ten tekst wier­sza Marii Konop­nic­kiej pamię­tamy wszy­scy. Czy pie­lę­gna­cja tych roślin rów­nież jest baj­kowa? Z naszego arty­kułu dowiesz się wszyst­kiego o taj­ni­kach uprawy nie­bie­skich kwia­tów na bal­ko­nie i w ogro­dzie, a także o sym­bo­licz­nym i kul­tu­ro­wym wymia­rze nie­za­po­mi­na­jek.

Nie­za­po­mi­najki — nie­bie­skie kwiaty wio­sny

Nie­za­po­mi­najka (Myoso­tis L.) to rodzaj roślin o błę­kit­nych kwia­tach z żół­tym oczkiem nale­żący do rodziny ogó­recz­ni­ko­wa­tych (Bora­gi­na­ceae).

Niezapominajki — niebieskie kwiaty wiosny | Botaniki

Należą do niego zarówno rośliny jed­no­roczne, jak i dwu­let­nie oraz byliny. Naj­niż­sze z nich osią­gają zale­d­wie 15 cm wyso­ko­ści. Są jed­nak okazy dora­sta­jące do 100 cm.

Do rodzaju Myoso­tis należy ok. 150 gatun­ków nie­za­po­mi­na­jek. Naj­czę­ściej upra­wiane gatunki nie­za­po­mi­na­jek to:

Jak upra­wiać nie­za­po­mi­najki w ogro­dzie? Uprawa i pie­lę­gna­cja krok po kroku

Nie­za­po­mi­najki to popu­larny rodzaj roślin, który czę­sto jest sadzony na raba­tach, skar­pach, czy jako rośliny okry­wowe w oko­li­cach sta­wi­ków lub oczek wod­nych. Gatunki nie­za­po­mi­najki róż­nią się od sie­bie wyglą­dem zewnętrz­nym (mor­fo­lo­gią) oraz nie­któ­rymi wyma­ga­niami, jed­nak kilka głów­nych zało­żeń jest wspól­nych dla całego rodzaju. Aby jak naj­dłu­żej cie­szyć się pięk­nymi kwia­tami nie­za­po­mi­na­jek, sto­suj się do poniż­szych kro­ków:

Jak uprawiać niezapominajki w ogrodzie? | Botaniki Jak uprawiać niezapominajki w ogrodzie? | Botaniki
 1. Sta­no­wi­sko. W natu­ral­nym śro­do­wi­sku nie­za­po­mi­najka rośnie na wil­got­nych łąkach i nad wodą np. w oko­li­cach rzek. Dla­tego też sta­no­wi­sko dla nie­za­po­mi­najki powinno być dosyć wil­gotne o umiar­ko­wa­nym nasło­necz­nie­niu. Nie­za­po­mi­najki sadzimy do żyznej, prze­pusz­czal­nej gleby z dawką kom­po­stu lub nawozu do roślin kwit­ną­cych.
 2. Ter­min sadze­nia. Nie­za­po­mi­najki naj­le­piej sadzić wio­sną lub wcze­sną jesie­nią, kiedy gleba jest cie­pła i dosta­tecz­nie wil­gotna. Jeśli chcesz uzy­skać rów­no­mierne pokry­cie więk­szej połaci, sadź nie­za­po­mi­najki w odstę­pach 30–40 cm.
 3. Podle­wa­nie. Podle­wa­nie naj­le­piej wyko­ny­wać wcze­snym ran­kiem. Gleba powinna być stale wil­gotna, jed­nak nie powi­nie­neś dopusz­czać do zasto­isk wod­nych, któ­rych nie tole­rują nie­za­po­mi­najki. W tro­sce o ich sys­tem korze­niowy zadbaj o usu­nię­cie gli­nia­stych warstw z gleby i, jeśli potrzeba, umiesz­cze­nie war­stwy dre­nu­ją­cej wyko­na­nej ze żwiru lub pia­sku.
 4. Nawo­że­nie. Nie­za­po­mi­najki nie potrze­bują spe­cjal­nego nawo­że­nia. Wystar­czy, jeśli zasi­lisz je dawką kom­po­stu lub nawozu do kwia­tów kwit­ną­cych na początku wege­ta­cji.
 5. Cię­cie. Cię­cie nie­za­po­mi­na­jek ogra­ni­cza się jedy­nie do usu­wa­nia przekwi­tłych i zwięd­nię­tych pędówkwia­to­sta­nów.
 6. Och­rona przed szkod­ni­kami i cho­ro­bami. Nie­za­po­mi­najki są z reguły odporne na szkod­niki i pato­geny. Osob­niki rosnące na zbyt wil­got­nych sta­no­wi­skach mogą być ata­ko­wane przez mącz­niaka praw­dzi­wego. Naj­lep­szą metodą zwal­cza­nia i ogra­ni­cza­nia wystę­po­wa­nia tego pato­genu jest ure­gu­lo­wa­nie sto­sun­ków wod­nych. Alter­na­tyw­nie można też uży­wać wywaru z czosnku lub ete­rycz­nego olejku grejp­fru­to­wego.

Jak upra­wiać nie­za­po­mi­najki na bal­ko­nie? Uprawa nie­za­po­mi­na­jek w doniczce krok po kroku

Skoro wiesz już jak upra­wiać nie­za­po­mi­najki w ogro­dzie, pozna­łeś ich wyma­ga­nia i spo­soby na ochronę przed pato­ge­nami, uprawa nie­za­po­mi­na­jek w doniczce to dla Cie­bie bułka z masłem! Aby nie­za­po­mi­najki dobrze rosły i obfi­cie kwi­tły na bal­ko­nie, zwróć uwagę na poniż­sze kwe­stie:

Jak uprawiać niezapominajki na balkonie? | Botaniki
 1. Dobierz głę­boki pojem­nik z odpły­wem i pod­stawką.
 2. Zrób war­stwę dre­na­żową z keram­zytu lub żwiru. W ten spo­sób unik­niesz zasto­isk wody, któ­rych nie lubią nie­za­po­mi­najki.
 3. Kup żyzne podłoże o neu­tral­nym odczy­nie i wymie­szaj je z por­cją kom­po­stu lub dodaj bio­hu­mus.
 4. Ustaw doniczki z nie­za­po­mi­naj­kami w lekko zacie­nio­nym i osło­nię­tym miej­scu.
 5. Dbaj o regu­larne pod­le­wa­nie i nawo­że­nie orga­niczne nie­za­po­mi­na­jek.

Dzień Pol­skiej Nie­za­po­mi­najki — kiedy wypada?

Z ini­cja­tywy Andrzeja Zalew­skiego, pol­skiego dzien­ni­ka­rza i rol­nika, 15 maja obcho­dzimy Dzień Pol­skiej Nie­za­po­mi­najki. Dzień ten przy­po­mina o koniecz­no­ści ochrony przy­rody i potrze­bie zacho­wa­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Z racji tego, że nie­za­po­mi­najki są sym­bo­lem pamięci, święto ma też drugi wymiar sku­pia­jący się na zapa­mię­ta­niu waż­nych chwil, osób i miejsc.

Wiecz­nie nie­bie­skie nie­za­po­mi­najki znaj­dziesz w Bota­niki!

Nie­za­po­mi­najki zachwy­cają nas swoim uro­kiem od wio­sny do lata, a odpo­wied­nio pie­lę­gno­wane mogą cie­szyć oko nawet do początku jesieni. Jeśli jed­nak to Ci nie wystar­cza, wybierz jeden z przedmio­tów codzien­nego użytku z naszej kolek­cji z nie­za­po­mi­naj­kamiciesz się uro­kli­wymi kwia­tami przez cały rok!

Jako miło­śnicy roślin i dobrego rze­mio­sła ofe­ru­jemy Ci ręcz­nie malo­wane wzory, które następ­nie prze­kła­damy na koszulki, bluzy, kubki czy pla­katy. Dzięki temu, Twoje ulu­bione rośliny mogą być zawsze z Tobą i cie­szyć oko każ­dego dnia.

źródła

 • Turczyk, M. (2006). Święto Polskiej Niezapominajki. Echa Leśne, (06).
 • Winkworth, R. C., Grau, J., Robertson, A. W., & Lockhart, P. J. (2002). The origins and evolution of the genus Myosotis L.(Boraginaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 24(2), 180-193.
 • Schuster, R. (1967). Taxonomische Untersuchungen über die Serie Palustres M. Pop. der Gattung Myosotis L. Feddes Repertorium, 74(1‐2), 39-98.
 • Puczel, U. (2008). Niezapominajki. Działkowiec, (05), 18-19.
 • Olszowska, M. (2021). Czas niezapominajek. Wszechświat, 122(04-06).
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Maj 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Koszulka i kubek bardzo dobrej jakości. Dostarczony w szybkim tempie Jestem zadowolona i polecam
2024-07-04
Przesylka pakowanie etc wszystko w porzadku. Niestety nadruk na bluzie jest moim zdaniem slabej jakosci i albo to wina pliku albo drukarki. Nie jestem zadowolony z takiego produktu za bardzo wysoka cene jak na bluze, w dodatku kaptur jest tak maly ze wcisnawszy wen glowe bluza sie podciaga. Odsylam
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel