Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Nerecznica: Trująca czy lecznicza?

2022-08-22
Nerecznica: Trująca czy lecznicza?

Nerecz­nica: Geneza nazwy

Z nazwą tej paproci zwią­zane jest pewne zabawne niepo­ro­zu­mienie – często spotyka się nazwę rodza­jową narecz­nica, która jest niepo­prawna. Poja­wiła się w wyniku błędu drukar­skiego, do jakiego doszło w jednym z popu­lar­nych kluczy do ozna­czania roślin, który był później wielo­krotnie cyto­wany w innych pracach. Prawi­dłową nazwą jest nerecz­nica od nerko­wa­tego kształtu, jaki przy­bie­rają kupki zarodni znaj­du­jące się na dolnej stronie liści.

Nerecz­nica jest rodzajem paproci zali­cza­nych do rodziny nerecz­ni­co­wate.

Najbar­dziej popu­larnym przed­sta­wi­cielem tego rodzaju jest nerecz­nica samcza (z łac. Dryop­teris filix-mas), znana także jako paprotnik samczy, a ludowa nazwa to – leśna paproć.

Nerecz­nica samcza: Wystę­po­wanie i charak­te­ry­styka

Wystę­puje na więk­szości terenów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Najczę­ściej spotkać ją można w cieni­stych lasach, głównie liścia­stych, wzdłuż stru­mieni czy na górskich zboczach. W Polsce wystę­puje pospo­licie, a w górach aż po piętro koso­drze­winy. Prefe­ruje cieniste, wilgotne stano­wiska.

Nerecz­nica samcza to wielo­letnia paproć z rozga­łę­zionym kłączem, posiada jasno­zie­lone, miękkie liście, które wyra­stają z kłącza w postaci lejko­watej rozety. Liście płonne i zarod­nio­nośne nie są zróż­ni­co­wane. Osią­gają długość nawet do 120 cm. Ogonki liściowe pokryte są gruczo­ło­wa­tymi łuskami.

Nerecz­nica jako roślina ozdobna

Nerecz­nica to także znana i lubiana roślina ozdobna, chętnie sadzona na cmen­ta­rzach, w parkach i ogro­dach, dosko­nale prezen­tuje się w pobliżu zbior­ników wodnych. Często stoso­wana jest w ogro­dach natu­ra­li­stycz­nych. Prefe­ruje gleby próch­niczne, wilgotne, lekko prze­pusz­czalne, o dużej zawar­tości torfu. Najle­piej rośnie na zacie­nio­nych stano­wi­skach, wyka­zuje dużą wraż­li­wość na prze­su­szenie podłoża, dlatego wymaga syste­ma­tycz­nego podle­wania. Jest odporna na niskie tempe­ra­tury. Nerecz­nica samcza dobrze kompo­nuje się z innymi rośli­nami leśnego poszycia.

Czy nerecz­nica samcza jest trująca?

Właści­wości lecz­nicze nerecz­nicy także znano już w staro­żyt­ności. Dawniej nerecz­nicę stoso­wano jako skuteczny środek przeciw tasiemcom i robakom. Dziś oprócz środka prze­ciw­reu­ma­tycz­nego, wyko­rzy­stuję się postaci wilgot­nych okładów na ropie­jące rany i wrzody. W wete­ry­narii i medy­cynie jest stoso­wany na tasiemca, jednak zbyt duża dawka może powo­dować uszko­dzenie nerwu ocznego.

Surowcem lecz­ni­czym jest kłącze (Rhizoma Filicis maris) które zbiera się po obumarciu liści. Suszy się je w tempe­ra­turze około 35 °C. Zawiera dużo skrobi i barw­ników oraz filmaron, aspi­di­no­fi­li­cynę oraz floro­glu­cynę. Wszystkie części rośliny są trujące. Najwięcej trują­cych substancji – pochod­nych kwasu filik­so­wego znaj­duje się w kłączu. Dlatego po spożyciu więk­szych ilości mogą pojawić się podraż­nienia organów trawien­nych, prze­cho­dzą­cych w skurcze i kolki, a nawet zabu­rzenia widzenia.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2022

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2256 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-22
Szybka i sprawna reazlizacja zmówienia, dobry kontakt.
2024-04-18
Super, bardzo dobra jakość
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel