Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Łąki kwietne — co to właściwie znaczy?

2023-06-05
Łąki kwietne — co to właściwie znaczy?

Jeśli zasta­na­wia­łeś się, co to jest łąka kwietna, to spie­szymy z odpo­wie­dzią. Ter­min ten okre­śla zbio­ro­wi­ska roślin jedno i dwu­li­ścien­nych jed­no­rocz­nych i wie­lo­let­nich. Cho­ciaż nazwa suge­ruje łany kwia­tów, to w łąkach kwiet­nych prze­wagę sta­no­wią zazwy­czaj gatunki traw. Dobrze skom­po­no­wana łąka powinna posia­dać gatunki kwit­nące od maja do paździer­nika. Dzięki zasto­so­wa­niu łąk kwiet­nych możemy znacz­nie zwięk­szyć bioróż­no­rod­ność terenu, dostar­czyć pokarmu zapy­la­czom, a także zwięk­szyć atrak­cyj­ność wizu­alną.

Łąki kwietne | Botaniki Łąki kwietne | Botaniki Łąki kwietne | Botaniki

Jak zało­żyć łąkę kwietną?

Kwietną łąkę zazwy­czaj zakłada się z nasion. Obec­nie, pro­fe­sjo­nalne mie­szanki nasion z łatwo­ścią można kupić nie tylko w skle­pach inter­ne­to­wych czy super­mar­ke­tach. Dla osób, które już zazna­jo­miły się z rośli­nami ziel­nymi, dobrym roz­wią­za­niem może być samo­dzielne zbie­ra­nie nasion roślin łąko­wych.

Jak dbać o łąkę kwietną?

Łąka kwietna to eko­sys­tem, który nie potrze­buje wielu zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych. Jed­nak, aby mogła uka­zać swój pełny poten­cjał, warto zadbać o zapew­nie­nie jej dobrych warun­ków wzro­stu.

 1. Zad­baj o regu­larne kosze­nie w opty­mal­nych ter­mi­nach. Dzięki temu pozbę­dziesz się chwa­stów, zagę­ścisz darń, a jed­no­cze­śnie nie ogra­ni­czysz wzro­stu cen­nych roślin ziel­nych.: Regu­larne kosze­nie jest ważne dla utrzy­ma­nia ład­nego i zdro­wego wyglądu łąki kwiet­nej. Naj­le­piej kosić łąkę wcze­sną wio­sną przed roz­po­czę­ciem inten­sywnego wzro­stu roślin, a następ­nie co kilka tygo­dni, aby utrzy­mać jej wyso­kość na około 10 — 15 cm. W przy­padku łąk kwiet­nych jed­no­rocz­nych, kosze­nie jest zwy­kle prze­pro­wa­dzane po zakoń­cze­niu kwit­nie­nia.
 2. Podle­waj w okre­sach suszy. Łąki kwietne zazwy­czaj nie mają dużych wyma­gań wod­nych, ale należy pamię­tać o pod­le­wa­niu w okre­sach suszy, które zazwy­czaj wypa­dają w sierp­niu. Warto jed­nak pamię­tać, że w im lep­szym sta­nie jest gleba, tym więk­sza szansa na roz­wój korzeni i zdrow­szy wzrost roślin, a w kon­se­kwen­cji brak potrzeby nawad­nia­nia.
 3. Pozo­staw sko­szoną bio­masę do przy­szłego sezonu wege­ta­cyj­nego. Jeśli chcesz, aby łąka kwi­tła co roku, warto pozo­sta­wić kilka kwia­to­sta­nów z zawią­za­nymi nasio­nami, które obsy­pią się, a następ­nie wykieł­kują w kolej­nym sezo­nie.
Łąki kwietne | Botaniki

Jak kosić łąkę kwietną?

Kosze­nie łąki kwiet­nej powinno odby­wać się od 1 do 3 razy w roku. Pierw­sze kosze­nie powinno być wyko­nane po prze­kwit­nię­ciu więk­szo­ści kwia­tów. To zna­czy, że do połowy sierp­nia nie powin­ni­śmy ruszać łąki kwiet­nej. Ostat­nie kosze­nie powinno odbyć się na prze­ło­mie lata i jesieni.

W przy­padku łąk jed­no­rocz­nych kosze­nie jest potrzebne tylko raz, po zakoń­cze­niu kwit­nie­nia i zawią­za­niu nasion. Jeśli sko­szoną bio­masę pozo­sta­wisz na sta­no­wi­sku do kolej­nego sezonu, ist­nieje szansa, że rośliny wysieją się same w przy­szłym sezo­nie wege­ta­cyj­nym.

Jakie są zalety łąki kwiet­nej?

Wysie­wa­nie łąk kwiet­nych zyskało swoją popu­lar­ność nie bez powodu. Łąki niosą za sobą wiele korzy­ści, zarówno dla ludzi, jak i śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego.

 • Wspar­cie róż­no­rod­ność bio­lo­gicz­nej: Łąki kwietne to miej­sce życia wielu gatun­ków roślin i zwie­rząt (w tym owa­dów).
 • Utrzy­my­wa­nie rów­no­wagi eko­lo­gicz­nej: Łąki kwietne zapew­niają natu­ralne sie­dli­ska dla dzi­kich zwie­rząt i owa­dów, które przy­czy­niają się do utrzy­ma­nia rów­no­wagi eko­lo­gicz­nej w danym ekosys­te­mie. Zapew­niają im pokarm i schro­nie­nie.
 • Poprawa struk­tury i jako­ści gleby: W prze­ci­wień­stwie do traw­ni­ków, łąki kwietne nie wyma­gają inten­sywnego nawo­że­nia i kosze­nia, co pozy­tyw­nie wpływa na jakość gleby i zacho­wa­nie jej natu­ral­nych wła­ści­wo­ści. Dodat­kowo żyjące w niej orga­ni­zmy gle­bowe popra­wiają struk­turę gru­zeł­ko­watą gleby i popra­wiają jej wła­ści­wo­ści sorp­cyjne.
 • Och­rona gleby przed ero­zją: Gęsta roślin­ność łąkowa sku­tecz­nie chroni glebę przed ero­zją, co jest szcze­gól­nie ważne w przy­padku obsza­rów nara­żo­nych na inten­sywne opady desz­czu czy silne wia­try.
 • Poprawa este­tyki kra­jo­brazu: Popraw­nie zało­żone łąki kwietne zachwy­cają barw­nymi kwia­tami od maja nawet do końca paździer­nika.
 • Poprawa jako­ści powie­trza: Rośliny zielne będące pod­stawą łąk kwiet­nych, dzia­łają jak natu­ralne fil­try powie­trza, pochła­nia­jąc szko­dliwe związki i pyły.
 • Mini­ma­li­za­cja kosz­tów: Dzięki temu, że łąki kwietne możemy zakła­dać z wielu róż­nych gatun­ków roślin ziel­nych, to moż­liwe jest dopa­so­wa­nie ich wyma­gań do warun­ków danego terenu. Dzięki temu nie musimy sztucz­nie zmie­niać wła­ści­wo­ści gleby, sto­su­jąc nawozy czy pod­le­wa­nie. Jed­no­cze­śnie na łąkach kwiet­nych nie są potrzebne inne zabiegi pie­lę­gna­cyjne jak odchwasz­cza­nie. Pro­wa­dzi to do reduk­cji nakła­dów pracy i kosz­tów utrzy­ma­nia terenu.
Łąki kwietne | Botaniki Łąki kwietne | Botaniki

Czy łąka kwietna jest wie­lo­let­nia?

To, czy łąka kwia­towa jest wie­lo­let­nia, czy jed­no­roczna, zależy od jej składu gatun­ko­wego. Mie­szanki do łąki kwiet­nej ofe­ro­wane przez popu­larne super­mar­kety, zazwy­czaj zawie­rają w swoim skła­dzie nasiona roślin jed­no­rocz­nych. Ozna­cza to, że co roku konieczne jest ponowne wysie­wa­nie łąki. Poznaj kilka gatun­ków rodzi­mych roślin wie­lo­let­nich, które świet­nie spraw­dzą się do zało­że­nia łąki kwiet­nej:

Łąki kwietne | Botaniki

Czy łąkę kwietną można siać na bal­ko­nie?

Tak naprawdę nie ma zna­cze­nia, gdzie wysie­jesz swoją łąkę kwietną. Każdy, nawet naj­mniej­szy skra­wek zie­leni bywa na wagę złota i może sta­no­wić ważny punkt w sys­te­mie pła­tów i kory­ta­rzy eko­lo­gicz­nych uży­wa­nych przez owady zapy­la­jące, w tym psz­czoły, murarki i motyle.

Kubki, koszulki i bluzy z moty­wem łąki kwiet­nej znaj­dziesz w Bota­ni­kach!

Mamy nadzieję, że nasz arty­kuł zain­spi­ro­wał Cię do stwo­rze­nia łąki kwiet­nej w swoim ogro­dzie lub na bal­ko­nie. Jeśli jed­nak czu­jesz, że żywa wer­sja to dla Cie­bie za mało, sprawdź ofertę naszego sklepu inter­ne­to­wego i wybierz jeden spo­śród dostęp­nych autor­skich wzo­rów łąki kwiet­nej: złote zioła, błę­kitna łąka, polne kwiaty lub kwiaty przy­drożne.

źródła

 • Skutnik, E. (2016). Łąka kwietna–pomysł godny każdego miasta. Zieleń Miejska, (3), 36-38.
 • Onyszk, K. (2008). Łąka kwietna. Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, (04).
 • Luczaj, L. (2009). Łąka kwietna uśmiech natury. Ogrody, Ogródki, Zieleńce, (05).
 • Łuczaj, Ł. Łąka kwietna w ogrodzie przydomowym. OGRÓD ZA OKNEM, 36.
 • Jermakowicz, E., Jabłońska, U., Burzyńska, J., Wróbel, K., Charubin, B., Kozikowski, D., ... & Kostro-Ambroziak, A. (2022). Eden city: struktura „łąk kwietnych” a ich potencjał we wspieraniu różnorodności pszczół. In Forum Dyskusyjne 2021 (p. 59).
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2425 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Torba jest bardzo ładna, a zamówienie zostało zrealizowane błyskawicznie :)
2024-06-18
Szybka realizacja, dobrej jakości produkty
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel