Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Kwiaty na Walentynki: Czerwone róże

2023-02-06
Kwiaty na Walentynki: Czerwone róże

Walen­tynki to wyjąt­kowy dzień, w któ­rym wyra­żamy swoje uczu­cia do bli­skiej nam osoby. Co roku zasta­na­wiamy się, jaki pre­zent wybrać, by wyra­zić nasze uczu­cia w spo­sób nie­za­po­mniany.

Dla­czego róże są naj­lep­szym wybo­rem na walen­tyn­kowy pre­zent? Te wyjąt­kowe kwiaty są sym­bo­lem miło­ści, uczuć i roman­ty­zmu, dla­tego też są ide­al­nym wybo­rem dla naszych uko­cha­nych.

Róża – sym­bol miło­ści, har­mo­nii i czy­stego piękna

Róża, będąca kró­lową roślin ozdob­nych, zachwyca nie tylko pięk­nem kwia­tów, ale też roz­ma­ito­ścią i wiel­ko­ścią kolo­rów, odmian, kształ­tów i wiel­ko­ści. Ogrody różane zachwy­cają maje­statem i wdzię­kiem. Jed­no­cze­śnie, deli­katne różane płatki koja­rzą się z czymś bez­piecz­nym i mięk­kim.

Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki

W lite­ra­tu­rze, sym­bo­lika kwia­tów była odzwier­cie­dle­niem ogrom­nej wyobraźni twór­ców, ale także kwiaty były źró­dłem natchnie­nia, spo­koju i har­mo­nii. W boga­tej tra­dy­cji poezji sym­bo­li­stycz­nej, popu­larne było por­tre­to­wa­nie zja­wisk miło­ści i har­mo­nii za pomocą duszy i kwiatu.

Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki

Dla pol­skich i fran­cu­skich sym­bo­li­stów, róża była odzwier­cie­dle­niem roz­ma­itych ludz­kich uczuć i dążeń. Pozwa­lała stwa­rzać szcze­gólny wymiar emo­cjo­nalny w two­rzo­nych przez nich utwo­rach. Sca­lano jej sym­bo­likę z moty­wem piękna przy­rody i dąże­nia do piękna abso­lut­nego.

Róża poja­wiała się także u innych twór­ców. W utwo­rach Ołe­sia, ukra­iń­skiego poety żyją­cego w latach 1878-1944, wia­nek z róż stał się sym­bo­lem szczę­śli­wego, wyma­rzo­nego życia. Z kolei Asnyk, trak­to­wał róże głów­nie jako odzwier­cie­dle­nie czy­stego piękna.

Czer­wone róże

W Sta­ro­żyt­nym Rzy­mie, kolor czer­wony utoż­sa­miano z potęga i siłą. Był to kolor zare­zer­wo­wany wyłącz­nie dla przed­sta­wi­cieli wyż­szych sfer, któ­rzy nosili szaty obszyte czer­woną lub pur­pu­rową lamówką. Zwy­czaj ten trwał aż do oko­lic cza­sów Rewo­lu­cji Fran­cu­skiej.

Z kolei w Chi­nach, czer­wień utoż­sa­miano ze szczę­ściem i bogac­twem.

Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki

Według zało­żeń chro­mo­te­ra­pii, jed­nej z dzie­dzin medy­cyny nie­kon­wen­cjo­nal­nej pole­ga­ją­cej na eks­po­no­wa­niu wzroku pacjenta na różne barwy, czer­wień pobu­dza akcję serca, wzmac­nia mię­śnie i cały orga­nizm, a także pomaga poko­ny­wać złe myśli. Cho­ciaż nie mamy pew­no­ści co do słusz­no­ści tej metody, warto zauwa­żyć, że nawet nie­wiel­kie ele­menty stroju, reklamy czy wypo­sa­że­nia wnętrz potra­fią przy­cią­gnąć wzrok i sku­pić uwagę.

Współ­cze­śnie, czer­wień koja­rzy się z ener­gią i żywot­no­ścią, a także ogniem i miło­ścią.

Róże w pra­cach współ­cze­snych arty­stów i rze­mieśl­ni­ków

Motyw róży jako sym­bolu miło­ści, urody i har­mo­nii jest obecny w kul­tu­rze od dawna. Nie ina­czej jest i teraz. Współ­cze­śni twórcy rów­nież doce­niają piękno i maje­stat róża­nych kwia­tów. Mamy szczę­ście żyć w cza­sach, w któ­rych możemy ota­czać się wyjąt­ko­wymi przedmio­tami, zro­dzo­nymi spod rąk arty­stów, które będą towa­rzy­szyć na co dzień.

Zbli­ża­jące się Walen­tynki to świetny powód do obda­ro­wa­nia bli­skiej osoby szcze­gól­nym pre­zen­tem. To świetny czas na wzię­cie odde­chu, spę­dze­nie czasu z bli­ską osobą i odda­nie się drob­nym przy­jem­no­ściom.

Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki Jakie kwiaty na walentynki? Czerwone róże | Botaniki

Cho­ciaż świat wcale nie zwal­nia, warto cele­bro­wać chwile. Poranna kawa może sma­ko­wać o wiele lepiej z nie­tu­zin­ko­wego kubka z moty­wem roślin­nym, a wsta­wa­nie w lutowy pora­nek może roz­pro­mie­nić koszulka z moty­wem róży, przy­po­mi­na­jąc o odda­niu i miło­ści obda­ro­wu­ją­cego.

Jeśli jed­nak masz zaszczyt żyć z praw­dziwą fanką lub fanem róż, szcze­gól­nie pole­camy zestaw pre­zen­towy z tym nie­zwy­kłym moty­wem, który z pew­no­ścią pomoże Ci sta­nąć na wyso­ko­ści zada­nia.

źródła

  • Curkan I. 2017. Symbolika florystyczna w poezji Ołeksandra Ołesia oraz w twórczości francuskich i polskich symbolistów. Bibliotekarz Podlaski, 34(1), 225-242.
  • Czyżewska M. 2006. O symbolice barw: peryfrazy z kolorami w języku niemieckim i polskim. Acta Philologica, (32), 33-44.
  • Juszkiewicz A. 2013. „Wonne róże na mych włosach, z moich ramion spływa bluszcz”–poetyckie konceptualizacje kwiatów w tekstach Adama Asnyka. In Tekst-akt mowy-gatunek wypowiedzi, pod red. Urszuli Sokólskiej (pp. 49-66). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Kuryłowicz B. 2008. "Rozkosz i cierpienie. O semantycznej ambiwalencji czerwonej róży w młodopolskich tekstach artystycznych." Białostockie Archiwum Językowe 8 : 35-46.
  • Tofle R.B. 2004. Color in healthcare environments, USA: Coalition for Health Environments Research, ISBN 0-9743763-1-0, OCLC 69241592
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Luty 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2425 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Szybka realizacja, koszulka bardzo ładna i jakościowa :)
2024-06-18
Szybka realizacja, dobrej jakości produkty
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel