Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Konopie siewne w ogródku — czy można uprawiać konopie siewne w Polsce?

2023-06-28
Konopie siewne w ogródku — czy można uprawiać konopie siewne w Polsce?

Kono­pie siewne w ogródku — czy można upra­wiać kono­pie siewne w Pol­sce?

Kono­pie towa­rzy­szą ludz­ko­ści od setek lat. Są wyko­rzy­sty­wane w wielu gałę­ziach prze­my­słu. Z arty­kułu dowiesz się, czy możesz zasiać kono­pie siewne w swoim ogródku i jakie zasto­so­wa­nia w ogrod­nic­twie mogą mieć kono­pie.

Kono­pie siewne w Pol­sce — czy uprawa jest legalna?

W Pol­sce uprawa konopi włók­ni­stych jest regu­lo­wana przez Kodeks Karny i Ustawę o sub­stan­cjach psy­cho­ak­tyw­nych. Zgod­nie z pol­skim pra­wem, uprawa konopi siew­nych powy­żej limitu 0,2% THC jest nie­le­galna i karana jest grzywną, a cza­sami nawet wię­zie­niem. Moż­liwa jest uprawa odmian, w któ­rych psy­cho­ak­tywne kan­na­bi­no­idy sta­no­wią poni­żej 0,2% na cele paszowe, do pro­duk­cji włó­kien, oleju i nasion. Potrzebna jest do tego zgoda władz lokal­nych oraz Pań­stwo­wej Inspek­cji Och­rony Roślin i Nasien­nic­twa (PIORiN).

Jak uprawiać konopie siewne? | Botaniki Jak uprawiać konopie siewne? | Botaniki

Jak upra­wiać kono­pie siewne? Wyma­ga­nia Can­na­bis sativa L.

Kono­pia siewna (Can­na­bis sativa L.) gatu­nek rośliny z rodziny kono­pio­wa­tych (Can­na­ba­ceae Endl.) pocho­dzący z rejonu Azji Środ­ko­wej. Posz­cze­gólne odmiany róż­nią się od sie­bie dokład­nymi wyma­ga­niami, jed­nak ogólny zarys wygląda nastę­pu­jąco:

  • Wyma­ga­nia świetlne. Kono­pie siewne wyma­gają dużo świa­tła, dla­tego powinny być upra­wiane na sta­no­wi­skach sło­necz­nych lub pod sztucz­nym oświe­tle­niem.
  • Wyma­ga­nia gle­bowe. Kono­pie siewne potrze­bują do wzro­stu żyznej, prze­pusz­czal­nej gleby, boga­tej w makro­ele­menty, takie jak azot, fos­for i potas.
  • Wyma­ga­nia wodne. Kono­pie potrze­bują dużej ilo­ści wody i stale wil­got­nego podłoża. Mają jed­nak roz­bu­do­wany sys­tem korze­niowy, dzięki któ­remu pobie­rają wodę z głęb­szych warstw gleby, a sztuczne nawad­nia­nie potrzebne jest tylko w okre­sach suszy.
  • Wyma­ga­nia cieplne. Kono­pie siewne mają wyso­kie wyma­ga­nia tem­pe­ra­tu­rowe. Do szyb­kiego wzro­stu potrze­bują tem­pe­ra­tury mię­dzy 18 a 28 stopni Cel­sju­sza, a pod­czas kwit­nie­nia 20 a 26 stopni Cel­sju­sza.
  • Wyma­ga­nia wil­got­no­ściowe. Kono­pie siewne potrze­bują powie­trza o wyso­kiej wil­got­no­ści, naj­le­piej mię­dzy 40 a 60%.
Stosowanie konopi siewnych w ogrodzie | Botaniki

Sto­so­wa­nie konopi siew­nych w ogro­dzie

Can­na­bis sativa L. może być też z powo­dze­niem sto­so­wana w ogro­dzie nie tylko jako roślina uprawna. Paździerz konopny może być wyko­rzy­sty­wany jako ściółka do drzew i krze­wów owo­co­wych. Sznurki zro­bione z włókna konop­nego mogą być wyko­rzy­sty­wane do podwią­zy­wa­nia pomi­do­rów, ogór­ków czy groszku. Jak dono­szą bada­nia, olej konopny może być też wyko­rzy­sty­wany do redu­ko­wa­nia popu­la­cji przę­dzior­ków, a konopny ole­jek ete­ryczny może być wyko­rzy­sty­wany jako zaprawa nasienna wzmac­nia­jąca rośliny i chro­niąca przed pato­ge­nami grzy­bo­wymi.

Sto­so­wa­nie konopi siew­nych — do czego uży­wamy konopi i oleju CBD?

Histo­rycz­nie kono­pie włók­ni­ste miały sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle. Do Europy dotarła już w sta­ro­żyt­no­ści i była uży­wana przez Rzy­mian do pro­duk­cji lin i tka­nin żaglo­wych. Dziś powraca się do tego surowca i używa się go jako sub­strat do pro­duk­cji myjek do naczyń, czy ele­men­tów gar­de­roby.

Stosowanie konopi siewnych — do czego używamy konopi i oleju CBD? | Botaniki

W ostat­nim cza­sie olej CBD i wyciągi z konopi siew­nych poja­wiają się w kre­mach, serach do twa­rzy czy jako super­food.

Olej z konopi jest bogaty w kwasy tłusz­czowe omega-3 i omega-6, które regu­lują stany zapalne, popra­wiają pamięć i kon­cen­tra­cję, a także biorą udział w pro­duk­cji cera­mi­dów sta­no­wią­cych barierę ochronną dla naszej skóry.

Oprócz tego z konopi siew­nych pozy­skuje się olej CBD, który jest znany ze swo­ich wła­ści­wo­ści uspo­ka­ja­ją­cych, redu­ku­ją­cych ból, prze­ciw­za­pal­nych, popra­wia­ją­cych sen i nastrój.

źródła

  • Fiedler, Ż., Sosnowska, D., Kaniewski, R., & Władyka-Przybylak, M. (2013). Possibilities of the use of composition of the extract of hemp to reduce the number of spider mites (Tetranychidae) Wykorzystanie kompozycji z olejku konopnego do ograniczania liczebności przędziorków (Tetranychidae). Progress in Plant Protection, 53(4), 679—682.
  • Kaniewski, R., Pniewska, I., Kubacki, A., Strzelczyk, M., Chudy, M., & Oleszak, G. (2017). Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – wartościowa roślina użytkowa i lecznicza. Postępy Fitoterapii, 18(2), 139—144.
Pola Wasilewska
Pola Wasilewska − magistrantka Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współtwórczyni Szkolnego Koła Naukowego “Armillaria”, miłośniczka przyrody i grzybów wielkoowocnikowych.
Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2240 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-16
Wszystko przebiegało sprawnie, jestem zadowolona z zakupu
2024-04-16
Szybko, sprawnie, zgodnie z opisem
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel