Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Floriade Expo Almere 2022: Reportaż z wystawy

2022-07-21
Floriade Expo Almere 2022: Reportaż z wystawy

Flo­riade Expo Almere 2022 to świa­towa wystawa ogrod­ni­cza odby­wa­jąca się w Almere w Holan­dii w dniach 14 kwiet­nia – 9 paździer­nika 2022 r. Motyw prze­wodni tego­rocz­nej wystawy to „Rosnące, Zie­lone Mia­sta” (Gro­wing Green Cities) wokół niego toczy się opo­wieść o zie­lo­nych zmia­nach w naszym oto­cze­niu.

Temat Flo­riade „Gro­wing Green Cities” przed­sta­wia kre­atywne, eko­lo­giczne, zrów­no­wa­żone roz­wią­za­nia nie­zbędne dla osią­gnię­cia tego celu. Idea zie­lonego mia­sta jest klu­czo­wym wyzwa­niem, bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Do 2050 roku około 68% świa­to­wej popu­la­cji będzie miesz­kać w mia­stach na zale­d­wie 2% powierzchni Ziemi.

Floriade

Co przy­cho­dzi nam na myśl, kiedy sły­szymy słowo „ogrod­nic­two”?

Zwy­kle koja­rzy się ono z rabatą kolo­ro­wych kwia­tów, krze­wami lub ogro­dami warzyw­nymi. A co mówią nam hasła: „zrów­no­wa­żony roz­wój”, „zdol­ność do życia” i „pełna nadziei przy­szłość”? Branża ogrod­ni­cza na tle świa­to­wej gospo­darki i wyzwań z nią zwią­za­nych – nie cie­szy się respek­tem na jaki zasłu­guje. Szkoda, bo ogrod­nic­two jest nie tylko fascy­nujące, ale przede wszyst­kim nie­zbędne dla naszej wspól­nej przy­szło­ści.

W świe­cie, w któ­rym natura czę­sto musi ustę­po­wać prze­my­słowi cięż­kiemu, wydo­byw­czemu, beto­nowi, szkłu i stali, ogrod­nic­two jest klu­czem do życia w świe­cie. W branży ogrod­ni­czej, każdy – od ogrod­nika po hodowcę szpa­ra­gów czy tech­nika szklar­nio­wego, to boha­ter. Flo­riade Expo 2022 pozwala im zapre­zen­to­wać swoje osią­gnię­cia.

Floriade Floriade

Raz na dzie­sięć lat wszy­scy, dla któ­rych uprawa roślin jest życiową pasją i zawo­dem, spo­ty­kają się na tej świa­to­wej wysta­wie ogrod­ni­czej. Eksperci z całego świata gro­ma­dzą się, aby zapre­zen­to­wać eko­lo­giczne roz­wią­za­nia, które spra­wiają, że nasze mia­sta będą bar­dziej przy­jemne, piękne i zrów­no­wa­żone.

Floriade

Gro­wing Green Cities

W ramach tematu „Gro­wing Green Cities” ponad 400 kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych uczest­ni­ków pre­zen­tuje swoje naj­now­sze eko­lo­giczne wyna­lazki, roz­wią­za­nia i zasto­so­wa­nia. Od naj­no­wo­cze­śniej­szych dachó­wek sło­necz­nych po nie­sa­mo­wite pio­nowe ogrody ele­wa­cyjne i od naj­lep­szych spo­so­bów uprawy pomi­do­rów po naj­now­sze tech­niki przy­ci­na­nia. To wszystko można obej­rzeć, posma­ko­wać i doświad­czyć na Flo­riade.

Floriade

Nie wszy­scy fascy­nują się nowo­cze­snymi gadże­tami i inno­wa­cjami – osoby, które po pro­stu kochają zie­leń mogą cie­szyć się natu­ral­nym pięk­nem zadzi­wia­ją­cych roślin­nych kom­po­zy­cji. Można wybrać się na wycieczkę po kwit­ną­cych ogro­dach, zie­lo­nym arbo­re­tum, skosz­to­wać zaska­ku­ją­cych wegań­skich potraw lub sko­rzy­stać z róż­no­rod­nego pro­gramu arty­stycz­nego i kul­tu­ral­nego. Każdy znaj­dzie dla sie­bie coś inspi­ru­ją­cego. Zor­ga­ni­zo­wano wiele atrak­cji dla dzieci w róż­nych gru­pach wie­ko­wych, a rodzice mogą spę­dzić czas na degu­sta­cji zie­lo­nych potraw. Z myślą o przed­się­bior­cach przy­go­to­wano miej­sca, gdzie mogą wymie­nić swoje doświad­cze­nia i nawią­zać cie­kawe kon­takty pod owocną współ­pracę.

Celem orga­ni­za­to­rów wystawy jest także inspi­ro­wa­nie odwie­dza­ją­cych gości do bar­dziej eko­lo­gicznego, zdrow­szego życia. Dla­tego podzie­lili eks­po­zy­cję na 4 czę­ści:

  1. Zazie­lenienie mia­sta – wię­cej zie­leni – zanurz się w zie­leni
  2. Wyży­wie­nie mia­sta – ulep­szone zaopa­trze­nie w żyw­ność – zrów­no­wa­żona pro­duk­cja żyw­no­ści dla i przez mia­sta
  3. Zdrowe mia­sto – bar­dziej świa­dome życie – poczuj się zdrowo w zdro­wym mie­ście
  4. Ener­ge­ty­zu­jąc mia­sto – inte­li­gentne dostawy ener­gii – nowe źró­dła ener­gii
Floriade Floriade

Zazie­le­nia­nie mia­sta

Zie­lone mia­sta to mia­sta, w któ­rych można żyć. Ale jak spra­wić, by zabu­do­wane mia­sta stały się bar­dziej zie­lone? Pole­camy wystawę w arbo­re­tum: żywy kata­log drzew i roślin. Każdy gatu­nek ma wyraźną rolę, jaką mógłby ode­grać w mia­stach przy­szło­ści. Eksperci od drzew dzielą się swoją wie­dzą.

Nakar­mić mia­sto

Pro­duk­cja żyw­no­ści nie jest już przy­wi­le­jem wsi. Możemy obej­rzeć roz­wią­za­nia z zakresu eks­pe­ry­men­tal­nego rol­nic­twa i ogrod­nic­twa, rol­nic­twa miej­skiego, sztucz­nej żyw­no­ści, żywie­nia, zdro­wia i rol­nic­twa zrów­no­wa­żonego.

Zdrowe mia­sto

Ludzie chcą jak najdłu­żej czuć się zdrowo i aktyw­nie uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­nym. Wystawa pre­zen­tuje roz­wią­za­nia w zakre­sie oczysz­cza­nia powie­trza, wody i gleby, co przy­czyni się do poprawy kon­dy­cji zarówno fizycz­nej, jak i psy­chicz­nej miesz­kań­ców miast.

Ener­ge­ty­zu­jące mia­sto

Nie­zbędne są zrów­no­wa­żone roz­wią­za­nia ener­ge­tyczne. Zwłasz­cza, że wzra­sta rów­nież zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię. Flo­riade Expo 2022 poka­zuje gościom inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia w zakre­sie wytwa­rza­nia, maga­zy­no­wa­nia i oszczę­dza­nia ener­gii.

Floriade

Odcie­nie natury

Naszą uwagę zwró­cił pawi­lon Odcie­nie Natury (Sha­des of Nature). Lokalni pro­du­cenci wełny poka­zują swoje eko­lo­giczne pro­dukty w zaska­ku­jący spo­sób – w pawi­lo­nie jedna ze ścian utwo­rzona jest ze sło­jów, w któ­rych barwi się wełna. Rośliny uży­wane do far­bo­wa­nia wełny pocho­dzą z wła­snych upraw, można jest zoba­czyć obok – na raba­tach. Szklana ściana wewnątrz pawi­lonu daje prze­piękny efekt witrażu, jak klej­noty oświe­tlone pro­mie­niami słońca.

Floriade

Akcent humo­ry­styczny

Nie zabra­kło też zupeł­nie zaska­ku­ją­cych nie­spo­dzia­nek. Przy głów­nej alei Expo stoi doro­sły osob­nik z mło­dym… zobacz­cie Pań­stwo sami – sko­ja­rze­nia abso­lut­nie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność: )

Wizyta na Flo­riade Expo 2022 z pew­no­ścią zain­spi­ruje nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych ogrod­ni­ków, miło­śni­ków roślin i kwia­tów oraz orę­dow­ni­ków zie­lo­nych rewo­lu­cji. Warto wie­dzieć, że po zakoń­cze­niu wystawy samo­rząd Almere stwo­rzy na tym tere­nie dziel­nicę miej­ską Hor­tus.

Więc może warto zostać tu na dłu­żej?

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2022
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2312 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-17
Wszystko ok
2024-05-15
Nie było potrzeby kontaktu. Zamówiłem i otrzymałem to co chciałem, a nawet więcej ;) Wysyłka ekspresowa, fajnie zapakowane.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel