Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Delikatna i szlachetna jak magnolia

2022-04-15
Delikatna i szlachetna jak magnolia

Magno­lia to wyjąt­kowo piękna roślina kwit­nąca nale­żąca do rodziny Magno­liaceae. Jej nazwa pocho­dzi od fran­cu­skiego bota­nika Pierrea Magnola. Rodzina ta to około 240 gatun­ków drzew i krze­wów pocho­dzących z Ame­ryki Pół­noc­nej i Połu­dnio­wej, Hima­la­jów i Azji Wschod­niej. Ze względu na swoje piękno zostały natu­ra­li­zo­wane na pra­wie wszyst­kich kon­ty­nen­tach świata.

Fakty i cie­ka­wostki o magno­lii

  • Na świe­cie wystę­puje około 210 gatun­ków magno­lii róż­nią­cych się wiel­ko­ścią, kształ­tem, kolo­rem kwia­tów i rodza­jem sie­dli­ska.
  • Magno­lie mogą być wiecz­nie zie­lone lub zrzu­ca­jące liście na zimę.
  • Wiel­kość drzewa magno­lii zależy od gatunku – od 1 m nawet do 25 m wyso­ko­ści i 12 m sze­ro­ko­ści.
  • Naj­bar­dziej nie­zwy­kłe są kwiaty magno­lii – wystę­pują w róż­nych kształ­tach, roz­mia­rach i kolo­rach w zależ­no­ści od odmiany. Rozmiar kwia­tów magno­lii waha się od 7,5 cm do 30 cm śred­nicy i składa się z do 18 skó­rza­stych dzia­łek i płat­ków zro­śnię­tych ze sobą, zwa­nych dział­kami.
  • Kolor kwia­tów zależy od gatunku – może być różowy, biały, pur­pu­rowy, czer­wony, fio­le­towy lub żółty.
  • Magno­lia może się więc poszczy­cić jed­nymi z naj­więk­szych kwia­tów spo­śród drzew rosną­cych w umiar­ko­wa­nym kli­ma­cie.

Co było pierw­sze – magno­lia czy psz­czoły?

Magnolie

Ska­mie­niałe okazy roślin nale­żą­cych do rodziny magno­lii pocho­dzą sprzed 95 milio­nów lat, dla­tego uważa się, że ich kwiaty poja­wiły się przed psz­czo­łami i wyewo­lu­owały tak, aby zachę­cić do zapy­la­nia chrząsz­cze. Zamiast nek­taru kwiaty wytwa­rzają duże ilo­ści pyłku boga­tego w białko, który chrząsz­cze wyko­rzy­stują jako pokarm. Ist­nieje wiele gatun­ków chrząsz­czy, które zapy­lają różne gatunki magno­lii.

Magno­lia wytwa­rza owoce przy­po­mi­na­jące szyszki o czer­wo­nawo-brą­zo­wym kolo­rze; zawie­rają czer­wone nasiona w kształ­cie nerki. Nasiona doj­rze­wają w poło­wie jesieni i są ulu­bio­nym pokar­mem wielu pta­ków. Roślina ma brą­zową lub szarą korę, która jest gładka w mło­dym wieku. W miarę sta­rze­nia się rośliny kora zmie­nia się z gład­kiej w łusko­watą.

Czy magno­lia jest jadalna?

Tak, Kwiaty wielu gatun­ków są uwa­żane za jadalne. W nie­któ­rych czę­ściach Anglii płatki M. gran­di­flora są mary­no­wane i uży­wane jako pikantna przy­prawa. W nie­któ­rych czę­ściach Japo­nii liście M. obo­vata są uży­wane do pako­wa­nia żyw­no­ści i goto­wa­nia potraw.

Magnolia

Zna­cze­nie magno­lii w kul­tu­rze

Zna­cze­nie kwiatu magno­lii zwią­zane jest z sym­bo­lami szla­chet­no­ści, wytrwa­ło­ści i miło­ści do natury. Miękki i sub­telny w kolo­rze, ale mocny w wyglą­dzie, kwiat repre­zen­tuje piękno obej­mu­jące kobie­cość i deli­kat­ność.

Urok tej rośliny jest nie­za­prze­czalny, ma w sobie coś kró­lew­skiego i szla­chet­nego. Nawet po prze­kwit­nię­ciu magno­lia wygląda nie­zwy­kle deko­ra­cyj­nie – ma piękną koronę o regu­lar­nych kształ­tach, inten­syw­nie zie­lone liście i jasną, gładką korę.

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2022

Polecane

Magnolia pośrednia — plakat

Magnolia pośrednia — plakat

25,52 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,00 zł/1szt.Cena regularna 29,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — zestaw prezentowy — żurawina w czekoladzie, torba bawełniana, kubek

Magnolia pośrednia — zestaw prezentowy — żurawina w czekoladzie, torba bawełniana, kubek

60,72 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,00 zł/1szt.Cena regularna 69,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — koszulka klasyczna

Magnolia pośrednia — koszulka klasyczna

69,52 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,00 zł/1szt.Cena regularna 79,00 zł brutto/1szt.
Magnolia pośrednia — bluza z kapturem

Magnolia pośrednia — bluza z kapturem

131,12 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,00 zł/1szt.Cena regularna 149,00 zł brutto/1szt.
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2312 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-17
Szybka realizacja zamówienia. Jakość materiałów bardzo dobra, bawełna przyjemna i zdrowa dla skóry. Piękne wzory kwiatów. Podsumowując warto kupić. 5/5
2024-05-16
Wyśmienita!
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel