Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2023-02-20

Współpraca z marką Wszystko dla Ogrodu

Napisali o nas

Dobre wie­ści dla miło­śni­ków roślin i ogrod­nic­twa: Podję­li­śmy współ­pracę z marką Wszystko dla Ogrodu. Na stro­nie firmy znaj­dziesz rośliny wyso­kiej jako­ści, a także infor­ma­cje ogrod­ni­cze, które pomogą Ci stwo­rzyć piękny ogród. Dzięki naszej współ­pracy będziemy na bie­żąco z naj­now­szymi infor­ma­cjami ogrod­ni­czymi, pora­dami i ofer­tami spe­cjal­nymi. Będziemy rów­nież współ­pra­co­wać z marką Wszystko dla Ogrodu, aby zapew­nić naszym czy­tel­ni­kom oferty, które pomogą im w two­rze­niu pięk­nych ogro­dów.

Jak piszą o swoim bizne­sie Wik­tor i Klau­dia, zało­ży­ciele marki:

Posta­no­wi­li­śmy roz­wi­nąć swoją dzia­łal­ność i stwo­rzyć por­tal inter­ne­towy, ofe­ru­jący naj­lep­sze infor­ma­cje i pro­dukty ogrod­ni­cze w naj­lep­szych cenach w sieci. Przez swoją dzia­łal­ność sprze­da­li­śmy ponad 10 milio­nów roślin w Pol­sce oraz w innych kra­jach. Na naszej stro­nie znaj­dują się pro­dukty takie jak drzewa, krzewy, byliny, pną­cza, trawy ozdobne, rośliny szcze­pione, rośliny wrzo­so­wate, cebulki, a także nasiona i sprzęt ogrod­ni­czy.

Obiet­nica firmy to zado­wo­le­nie klien­tów, potwier­dzone przez wyso­kie oceny w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz Google.

Jak otrzy­mać rabat na zakupy w skle­pie wszystkodlaogrodu.pl?

Dla Klien­tów bota­niki oraz Wszystko dla Ogrodu nasza współ­praca ozna­cza rabaty w wyso­ko­ści 10% na zamó­wie­nia w part­ner­skich skle­pach. Aby otrzy­mać rabat na zakupy w skle­pie wszyst­ko­dla­ogrodu.pl, złóż zamó­wie­nie na dowolne pro­dukty w skle­pie bota­niki.pl, a w prze­syłce znaj­dziesz ulotkę z kodem raba­to­wym do wpi­sa­nia pod­czas reali­za­cji zamó­wie­nia na stro­nie wszyst­ko­dla­ogrodu.pl.

Wszystko dla Ogrodu to nie­wielka szkółka roślin, która sprze­daje swoje pro­dukty online. Posia­dają ponad 1000 pro­duk­tów, w tym byliny, krzewy igla­ste, drzewa i rośliny szcze­pione. Każda roślina jest wybie­rana z naj­lep­szych oka­zów i posiada pasz­port odmiany, co zapew­nia auten­tycz­ność. Na stro­nie znaj­dują się spraw­dzone infor­ma­cje ogrod­ni­cze oraz naj­lep­sze ceny w sieci na rośliny i pro­dukty ogrod­ni­cze.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2434 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-25
all good
2024-06-24
Szybka realizacja zamówienia. Towar dobrze zabezpieczony
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel