Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2022-12-18

Napisali o nas: Zielony Ogródek

Napisali o nas

W maga­zy­nie online Zie­lony Ogró­dek poja­wił się arty­kuł pro­mu­jący bota­niki wraz z sym­pa­tycz­nym podzia­łem asor­ty­mentu sklepu na cztery pory roku.

Rośliny na ubra­niach: 45+ pomy­słów na pre­zenty | Wio­sna, lato, jesień i zima z Bota­niki. pl

Auto­rzy arty­kułu przy­bli­żyli sze­ro­kiemu gronu swo­ich odbior­ców główną ideę naszej marki. Z tre­ści możemy dowie­dzieć się np. że bota­niki wyróż­nia się w modo­wym kra­jo­bra­zie ręcz­nie malo­wa­nymi wzo­rami, które czer­pią z piękna natury. Auto­rzy pod­kre­ślili rów­nież, że kolek­cje bota­niki są zmienne jak różne pory roku — z tak sze­ro­kim wybo­rem każdy może cie­szyć się oka­zją do tego, by zebrać chwile piękna i mieć swoje ulu­bione rośliny zawsze przy sobie.

W pod­su­mo­wa­niu arty­kułu zna­lazł się kod raba­towy na zimowe zakupy w skle­pie bota­niki. Choć kod ważny były tylko przez okre­ślony czas, warto obser­wo­wać Zie­lony Ogró­dek z myślą o przy­szłych pro­mo­cjach i kodach raba­to­wych.

Zie­lony Ogró­dek to por­tal dla miło­śni­ków ogro­dów, sadów, kwia­tów i zie­leni. Skie­ro­wany zarówno dla dział­ko­wi­czów sta­wia­ją­cych swoje pierw­sze kroki w dzie­dzi­nie ogrod­nic­twa, jak i ogrod­ni­ków – pasjo­na­tów, któ­rzy nie chcą niczego prze­ga­pić. W ser­wi­sie: kata­log roślin, ABC ogrod­nika, kalen­da­rium, czas na… wizyty w ogro­dach, gale­ria foto i video, przy­datne namiary, forum ogrod­ni­cze…

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2228 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-03
Profesjonalnie.
2024-04-03
Wszystko sprawnie i bez problemów. Zakup bardzo ładny i wysokiej jakości.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel